Voorwaarden

Algemene voorwaarden chauffeurs/adverteerders

1. Hoedanigheid en toepassingsgebied

1.1 Alle commerciële transacties gesloten tussen de eenmanszaak “CARCATCHER”, met zetel te 8790 Waregem, Bessemstraat 45, BTW BE 0649.831.902, RPR Gent (Afdeling Kortrijk) en de Chauffeur (zoals hierna gedefinieerd), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de schriftelijke overeenkomst tussen CARCATCHER en de Chauffeur; (ii) deze algemene voorwaarden en (iii) het Belgische recht.

CARCATCHER is een innovatief reclamebedrijf dat particuliere chauffeurs (hierna genoemd de “Chauffeur(s)”) en bedrijven (hierna genoemd de “Adverterende Partner(s)”) met elkaar verbindt en het zo mogelijk maakt voor Adverterende Partners om via de achterruiten van wagens van Chauffeurs te adverteren.

1.2 Door het registreren van de wagen via het aanmeldformulier op de website van CARCATCHER (http://carcatcher.be/) (hierna genoemd het “Aanmeldformulier”), erkent de Chauffeur kennis te hebben genomen van onderhavige algemene voorwaarden en deze te aanvaarden.

1.3 CARCATCHER behoudt zich het recht voor haar algemene op ieder moment aan te passen of te wijzigen.

1.4 Het feit dat CARCATCHER nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand hiervan, zodat CARCATCHER hier op een later tijdstip wel steeds de naleving ervan kan eisen.

1.5 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen CARCATCHER en de Chauffeur onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze voorwaarden. Komen CARCATCHER en de Chauffeur niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Aanmeldformulier

2.1 Indien de Chauffeur wenst deel te nemen aan het innovatief reclameconcept van CARCATCHER, dient hij/zij hiertoe het Aanmeldformulier in te vullen. De Chauffeur verbindt zich ertoe dit formulier te goeder trouw en naar waarheid in te vullen en erkent dat de door hem/haar ingevulde gegevens als bindend beschouwd zullen worden. CARCATCHER zal deze gegevens voor waar aannemen en wordt onder geen beding geacht deze te verifiëren. Het niet-correct of niet volledig invullen van het Aanmeldformulier kan als gevolg hebben dat de Chauffeur niet in staat zal zijn zijn/haar verplichtingen na te komen, ten gevolge waarvan hem/haar slechts een lagere of zelfs geen beloning (cfr. Artikel 5) zal toekomen na afloop van de termijn van reclamevoering (hierna genoemd de “Advertentieperiode”).

2.2 Door het invullen van het Aanmeldformulier, geeft de Chauffeur zijn/haar toestemming voor het plaatsen van een achterruitsticker op de wagen en erkent de Chauffeur het recht te hebben om toestemming te geven. Indien de Chauffeur in strijd met het voorgaande zou handelen, verbindt hij/zij zich er toe CARCATCHER volledig te vrijwaren tegen eventuele aanspraken van derden.

3. Totstandkoming overeenkomst

3.1 De contractuele relatie tussen CARCATCHER en de Chauffeur is van onbepaalde duur en komt tot stand door het invullen van het Aanmeldformulier door de Chauffeur.

3.2 Wanneer de Chauffeur via het Aanmeldformulier aldus uitdrukkelijk zijn/haar toestemming geeft om de achterruit te gebruiken voor het aanbrengen van reclame van de Adverterende Partners, zal CARCATCHER (een aantal van) haar Adverterende Partners hiervan in kennis stellen (naar eigen inzicht van CARCATCHER). Wanneer een Adverterende Partner de wagen van de Chauffeur selecteert, zal CARCATCHER de Chauffeur van de selectie (hierna genoemd de “Selectie”) op de hoogte brengen en kan de Chauffeur vervolgens zelf beslissen om deze Selectie al dan niet te aanvaarden (hierna genoemd de “Aanvaarding”). Deze Aanvaarding dient aan CARCATCHER door de Chauffeur ter kennis gebracht te worden binnen de 5 werkdagen na de Selectie. Wanneer geen kennisgave heeft plaatsgevonden binnen de vooropgestelde termijn, zal de Chauffeur geacht worden de Selectie niet te aanvaarden. Het is de Chauffeur te allen tijde toegestaan de Selectie door een bepaalde Adverterende Partner of voor een bepaalde reclamecampagne te weigeren. Eens de Chauffeur de Selectie evenwel aanvaard heeft, kan hij/zij niet langer beëindigen op voormelde gronden.

3.3 CARCATCHER garandeert onder geen beding dat de Chauffeur geselecteerd zal worden door (één van) de Adverterende Partners.

4. Uitvoering overeenkomst

4.1 Voorbereiding achterruitsticker: Na de Selectie door de Adverterende Partner en de Aanvaarding door de Chauffeur zal CARCATCHER binnen een redelijke termijn contact opnemen met de Chauffeur om alle nodige voorbereidingen te treffen om de reclamevoering mogelijk te maken (e.g. het printen van de achterruitsticker op maat van de achterruit van de Chauffeur, het plaatsen van de achterruitsticker, etc.).

Na de Aanvaarding, doet CARCATCHER het nodige om de achterruitsticker klaar te maken voor plaatsing conform de gegevens vermeld in het Aanmeldformulier

4.2 Plaatsing achterruitsticker: Wanneer de achterruitsticker klaar is voor plaatsing, neemt CARCATCHER contact op met de Chauffeur om een plaatsingsmoment en plaats van plaatsing af te spreken. Het plaatsingsmoment dient plaats te vinden binnen de 10 werkdagen na de kennisgeving. Indien er geen plaatsing kan plaatsvinden binnen voormelde termijn op gronden te wijten aan de Chauffeur, zal CARCATCHER gerechtigd zijn de overeenkomst als voortijdige beëindigd te beschouwen en zal de schadevergoeding bepaald in artikel 6.3 van toepassing zijn.

De Chauffeur verbindt zich er toe de wagen op het plaatsingsmoment in goede staat, proper en op een toegankelijke plaats ter beschikking te stellen van CARCATCHER met oog op de plaatsing. Wanneer niet voldaan is aan voormelde voorwaarden zullen eventuele hieruit resulterende kosten aan de Chauffeur worden aangerekend. Iedere handeling die betrekking heeft op de achterruitsticker (printen, plaatsen, vervangen, herstellen, verwijderen, etc.) is de uitsluitende bevoegdheid van CARCATCHER, of een door CARCATCHER aangestelde derde. Het is de Chauffeur onder geen beding toegestaan enige manipulatie uit te voeren met betrekking tot de achterruitsticker. Wanneer de Chauffeur toch in strijd met het voorgaande zou handelen en dit aanleiding zou geven tot schade aan de achterruitsticker, zal artikel 4.3 (ii), derde lid van toepassing zijn.

Indien bij plaatsing zou blijken dat de gegevens in het Aanmeldformulier niet correct zijn en CARCATCHER of de aangestelde derde zou oordelen dat de achterruitsticker niet geplaatst kan worden, zullen de gemaakte kosten aangerekend worden aan de Chauffeur.

4.3 Uitvoering overeenkomst: De uitvoering van de overeenkomst wordt als succesvol beschouwd wanneer voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

(i) de Chauffeur heeft gedurende de Advertentieperiode een aantal kilometers per maand gereden dat ten minste gelijk is aan het aantal kilometers per jaar, gedeeld door twaalf (12), zoals opgegeven in het Aanmeldformulier. Deze kilometers zijn bovendien in hoofdzaak (zijnde voor 80%) in het door de Chauffeur op het Aanmeldformulier vermelde gebied gereden;

(ii) de Chauffeur heeft de achterruitsticker te allen tijde goed zichtbaar gemaakt en onderhouden. Wanneer de achterruitsticker desondanks beschadigd zou worden (onder meer scheuren, vervagen, vandalisme), heeft de Chauffeur, CARCATCHER binnen de vierentwintig (24) uur na het ontdekken van de schade hiervan in kennis gesteld. In voorgaand geval zal CARCATCHER zal naar eigen inzicht voorzien in de herstelling of de herplaatsing van de achterruitsticker, waarbij artikel 4.2. van toepassing zal zijn.

Wanneer de schade aan de achterruitsticker te wijten is aan fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid van de Chauffeur bijvoorbeeld (zonder limitatief te zijn) door het plaatsen van de wagen in extreme weersomstandigheden of door de sticker los te maken, zullen de kosten voor vervanging van de achterruitsticker (€ 115) voor rekening van de Chauffeur zijn;

(iii) de Chauffeur heeft geen andere reclame of vormen van versiering aangebracht op de wagen tijdens de Advertentieperiode; (iv) de Chauffeur heeft geen handelingen gesteld die afbreuk zouden doen aan de goede naam en faam van de Adverterende Partner en/of CARCATCHER door onder meer (zonder hierbij limitatief te zijn): roekeloos rijgedrag, te rijden met een onverzorgde wagen etc.

4.4 Beroep op derden: CARCATCHER kan naar eigen inzicht beroep doen op derden voor de uitvoering van de overeenkomst.

4.5 Uitschakeling: Bij langdurige uitschakeling of bij verwachte langdurige uitschakeling, van de auto of van de Chauffeur zelf, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan CARCATCHER. Mocht de duur van de uitschakeling langer dan de helft van de looptijd van de Advertentieperiode bedragen, dan is de Chauffeur gehouden de achterruitsticker te laten verwijderen door CARCATCHER. De Chauffeur zal hierbij zijn recht op een beloning verliezen. Bij een uitschakeling van kortere duur zal de overeenkomst zijn gelding behouden, met dien verstande dat de beloning voor de Chauffeur evenredig zal worden verminderd conform artikel 5.2 van onderhavige voorwaarden.

4.6 Nieuwe wagen: Wanneer een nieuwe wagen wordt aangekocht door de Chauffeur tijdens de Advertentieperiode, dient de Chauffeur CARCATCHER hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. De Chauffeur en CARCATCHER zullen vervolgens een plaats en datum afspreken om de oude achterruitsticker te verwijderen en een nieuwe achterruitsticker te plaatsen. De kosten voor vervanging (€ 115) zijn voor rekening van de Chauffeur.

5. Beloning

5.1 Succesvolle uitvoering overeenkomst: Bij succesvolle uitvoering van de overeenkomst (overeenkomstig artikel 4.3), heeft de Chauffeur recht op een cadeaucheque, korting of cash uitbetaling van vijftig euro (€ 50,00) per succesvolle maand bij één van de door hem/haar in het Aanmeldformulier gekozen bedrijven. CARCATCHER bepaalt naar eigen inzicht voor welk van de door de Chauffeur gekozen bedrijven de cadeaucheque, de korting of de cash uitbetaling van toepassing zal zijn. De uitbetaling zal in elk geval slechts plaatsvinden na afloop van de Advertentieperiode

Wanneer het door één of meerdere redenen, onafhankelijk van CARCATCHER, niet langer mogelijk zou zijn om de Chauffeur een cadeaucheque of korting te geven bij een bedrijf van zijn/haar voorkeur, zullen CARCATCHER en de Chauffeur in gezamenlijk overleg in een oplossing voorzien.

5.2 Niet-succesvolle uitvoering overeenkomst: De overeenkomst wordt beschouwd als zijnde niet-succesvol wanneer niet voldaan is aan de criteria om succesvol te zijn zoals bepaald in artikel 4.3.

Wanneer de overeenkomst niet-succesvol werd uitgevoerd, zal de beloning evenredig worden aangepast.

5.3 Kilometer-/ brandstofvergoeding: De Chauffeur kan onder geen enkele omstandigheid aanspraak maken op enige vergoeding vanwege CARCATCHER voor verreden kilometers, noch voor verbruikte brandstof.

6. Duur en Beëindiging overeenkomst

6.1 Duur: De overeenkomst tussen CARCATCHER en de Chauffeur is van onbepaalde duur. Tijdens de onbepaalde duurtijd, kan CARCATCHER op de Chauffeur beroep doen voor (mogelijks) verschillende reclamecampagnes voor een bepaalde Advertentieperiode.

6.2 Beëindiging: Uitgezonderd tijdens een bepaalde Advertentieperiode, kunnen CARCATCHER en de Chauffeur de overeenkomst te allen tijde in onderlinge overeenstemming beëindigen, of elk afzonderlijk mits schriftelijke kennisgave. Beëindiging tijdens een Advertentieperiode is niet toegestaan en wordt gezien als eenzijdige verbreking.

6.3 Verbreking: In geval van verbreking door de Chauffeur tijdens een lopende Advertentieperiode, zal CARCATCHER de Chauffeur geen beloning verschuldigd zijn, en zal de Chauffeur gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan CARCATCHER van honderdvijftien euro (€ 115) voor de kosten die Carcatcher heeft gedragen, onder meer met betrekking tot de productie en het plaatsen van de achterruitsticker. De schadevergoeding is integraal betaalbaar via overschrijving binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

In geval van eenzijdige verbreking door CARCATCHER die niet te wijten is aan de Chauffeur, zal CARCATCHER de volledige beloning voor de Advertentieperiode verschuldigd zijn aan de Chauffeur.

6.4 Beëindiging door CARCATCHER: Onverminderd de overige bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, is CARCATCHER gerechtigd de overeenkomst en de lopende reclamecampagne te allen tijde te beëindigen, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang, en zonder een beloning of een schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Chauffeur in geval van (i) een ernstige tekortkoming aan contractuele verplichtingen van de Chauffeur, dewelke niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling hiertoe waarin de Chauffeur verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van vijftien (15) dagen na verzending van de ingebrekestelling of (ii) uitzonderlijke omstandigheden, die elke verdere professionele samenwerking tussen CARCATCHER en de Chauffeur definitief en onmiddellijk onmogelijk maken. CARCATCHER is in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:

– inbreuk op artikel 2 betreffende het waarheidsgetrouw invullen van het Aanmeldformulier;

– inbreuk op artikel 4 betreffende de verplichtingen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (waaronder, zonder beperkend te willen zijn: beschadigen van de achterruitsticker, niet voldoende kilometers gereden);

– inbreuk op artikel 7 betreffende intellectuele eigendomsrechten;

-enige strafrechtelijke veroordeling van de Chauffeur met betrekking tot zijn/haar rijgedrag waaronder (zonder limitatief te zijn) het rijden onder invloed en het begaan van een verkeersovertreding.

In geval van beëindiging conform onderhavig artikel zal de Chauffeur bovendien gehouden zijn een forfaitaire schadevergoeding te betalen aan CARCATCHER van honderdvijftien euro (€ 115,00).

6.5 Overmacht/hardship: CARCATCHER en de Chauffeur zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen, veroorzaakt door overmacht of hardship. Gevallen van overmacht of hardship geven CARCATCHER en de Chauffeur het recht om, naar eigen keuze, door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder rechterlijke tussenkomst:

(i)                de nakoming van zijn/haar eigen verplichtingen tijdelijk op te schorten;

(ii)              de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is (of kan zijn).

Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, of die in hoofde van CARCATCHER of de Chauffeur de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of de uitvoering ervan financieel of anderszins zwaarder normaal voorzien, zoals bijvoorbeeld (niet-limitatief): natuuromstandigheden, oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand en/of terreurdreiging/aanslag.

6.6 Bij beëindiging van de overeenkomst of een lopende reclamecampagne, op welke grond dan ook, komen CARCATCHER en de Chauffeur onderling overeen op welke plaats en wanneer de achterruitsticker zal worden verwijderd door CARCATCHER of een derde door haar aangesteld.

7. Intellectuele eigendomsrechten

De Adverterende Partner heeft CARCATCHER in het kader van haar activiteiten een niet-exclusief gebruiksrecht verleend op haar logo, huisstijl, merk, handelsnaam, foto’s, etc. en in het algemeen op al wat CARCATCHER nodig heeft om onder meer achterruitreclame voor die Adverterende Partner te ontwerpen, te produceren, aan te brengen, te verwijderen en op te volgen. De Chauffeur verbindt zich ertoe dit gebruiksrecht alsook de intellectuele eigendomsrechten van de Adverterende Partner te eerbiedigen en geen handelingen te verrichten die voorgaande rechten in gevaar zouden brengen.

Het is de Chauffeur zonder voorafgaandelijke schriftelijke bevestiging van CARCATCHER niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de achterruitreclame.

8. Privacy & track and trace

8.1 CARCATCHER wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95.46.EG.

Het invullen van het Aanmeldformulier impliceert de uitdrukkelijke goedkeuring van de Chauffeur (door middel van mededeling van zijn/haar persoonsgegevens of opt-in) (1) met het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens zoals hierna omschreven alsook (2) met het installeren van een track and trace systeem in de wagen van de Chauffeur en het gebruik ervan om gegevens betreffende het rijgedrag en de locatie en zichtbaarheid van de wagen te verzamelen en verwerken.

8.2 Soorten persoonsgegevens: CARCATCHER kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken: (i) naam (ii) voornaam (iii) woonadres (iv) bedrijfsadres (v) e-mailadres (vi) telefoonnummer (vast/gsm) (vii) rijksregisternummer (viii) geboortedatum (ix) parkeersituatie (thuis/op het werk) (x) postcode van de hoofdbestemming (xi) aantal gereden kilometers per jaar (xii) regio waar het meest gereden wordt met de wagen (xiii) communicatievoorkeur (xiv) correspondentiegegevens met en uitgaande van CARCATCHER (xv) rekeningnummer. CARCATCHER kan tevens volgende gegevens verzamelen en verwerken door gebruik van het track & trace systeem: (i) rijgedrag (ii) locatie en tijdstip van verplaatsing van de wagen.

8.3 Wijze van verzameling persoonsgegevens: Voormelde persoonsgegevens worden verzameld in het kader van: (i) het invullen van het Aanmeldformulier (ii) de samenwerking met CARCATCHER, (iii) bezoek van de Website (iv) correspondentie met en uitgaande van CARCATCHER (v) het uitwisselen van business cards (vi) track & trace. De door CARCATCHER verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door hem/haar verstrekt.

8.4 Gebruik persoonsgegevens: CARCATCHER kan gebruik maken van zijn/haar persoonsgegevens voor: (i) de uitvoering van de overeenkomst met CARCATCHER; (ii) het verzenden van gerichte marketing en reclame, updates en promotionele aanbiedingen op grond van zijn/haar communicatievoorkeur. De gegevens die blijken uit het track & trace systeem worden gebruikt om na te gaan of de uitvoering van de overeenkomst succesvol was, onder andere door het controleren of er voldoende kilometers gereden zijn en de wagen voldoende zichtbaar was afhankelijk van de plaats van het rijden/parkeren.

8.5 Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden: CARCATCHER zal zijn/haar persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van CARCATCHER en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat CARCATCHER in dit kader zijn/haar persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om zijn/haar persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel. Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat CARCATCHER zijn/haar persoonsgegevens openbaar maakt:

  • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer CARCATCHER hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een (toekomstige) gerechtelijke procedure (ii) ter vrijwaring en verdediging van CARCATCHER haar rechten;
  • Wanneer CARCATCHER of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval zijn/haar persoonsgegevens – dewelke CARCATCHER heeft verzameld – een van de overgedragen activa zal zijn;
  • Met het oog op het detecteren van gelijkaardige profielen zoals dat van de Chauffeur, behoudens wanneer de Chauffeur hier zich uitdrukkelijk tegen heeft verzet;
  • Bekendmaking aan de Adverterende Partner van de persoonsgegevens van de Chauffeur.

In alle overige gevallen zal CARCATCHER zijn/haar persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor zijn/haar toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van zijn/haar persoonsgegevens.

8.6 Opslag persoonsgegevens: Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart CARCATCHER zijn/haar persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen (cfr. Artikel 8.4.).

8.7 Privacy rechten: Wanneer de Chauffeur beroep wenst te doen op zijn/haar privacy rechten, zoals hieronder bepaald, dient contact opgenomen te worden met info@carcatcher.be:

  • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die CARCATCHER over de Chauffeur beschikt;
  • Recht op rectificatie, vervollediging of update van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
  • Recht op schrapping van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
  • Recht op een beperking van de verwerking van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
  • Recht op overdraagbaarheid van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens;
  • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van de Chauffeur zijn/haar persoonsgegevens.

8.8 Beveiliging persoonsgegevens: CARCATCHER verbindt zich ertoe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot zijn/haar persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van zijn/haar persoonsgegevens. Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van CARCATCHER, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd.

8.9 Klachten: Klachten betreffende het gebruik van persoonsgegevens door CARCATCHER kunnen ingediend worden bij de Privacy Commissie.

9. Aansprakelijkheid

CARCATCHER is louter aansprakelijk voor handelingen die door haar werden gesteld of door derden die door CARCATCHER werden aangesteld. CARCATCHER kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die te wijten is aan de handelingen van derden waaronder (zonder hierbij limitatief te willen zijn) het verwijderen van de sticker door de Chauffeur. De aansprakelijkheid van CARCATCHER is in elk geval beperkt tot een bedrag van € 250,00.

In geen enkel geval is CARCATCHER aansprakelijk voor de door de Chauffeur geleden indirecte schade en/of gevolgschade noch voor boetes en of overtredingen begaan door de Chauffeur in de uitvoering van de overeenkomst.

10. Kennisgave

Iedere kennisgave van of aan de Chauffeur dient telefonisch te gebeuren, via e-mail, via sms of via de website van CARCATCHER, zonder hierbij afbreuk te doen aan enig andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden.

11. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Alle geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden alsook uit elke andere overeenkomst die tussen CARCATCHER en de Chauffeur wordt gesloten, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar CARCATCHER haar maatschappelijke zetel heeft. In elk geval is het Belgisch recht van toepassing.

Voorwaarden adverteerders

ARTIKEL 1 Voorwerp van de Overeenkomst

1.1 Carcatcher stelt in het kader van onderliggende Overeenkomst volgende diensten ter beschikking van de Adverterende Partner (hierna genoemd “de Diensten”) en dit onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de Overeenkomst:
– Het opsporen van particulieren die hun achterruit ter beschikking willen stellen voor reclamevoering door de Adverterende partner;
– Het ontwerpen van de achterruitsticker;
– Het produceren van de achterruitsticker;
– Het aanbrengen van de achterruitsticker;
– Het verwijderen van de achterruitsticker;
– De opvolging van het gebruik van de achterruitsticker;
– Het ter beschikking stellen van de cadeaucheque, het kortingspercentage of de cash uitbetaling, per mail of in het verkooppunt, ter vergoeding van de particulier na succesvolle terbeschikkingstelling van de achterruit.

1.2 Het voorwerp van deze Overeenkomst kan op elk ogenblik in onderling akkoord, dat schriftelijk bevestigd moet worden, tussen Partijen gewijzigd, ingeperkt of uitgebreid worden. Dit schriftelijk akkoord wordt in voorkomend geval als bijlage aan onderhavige Overeenkomst gehecht.
1.3 Beide Partijen verbinden er zich toe de verbintenissen voortvloeiend uit deze Overeenkomst loyaal en te goeder trouw uit te voeren en de rechten die zij aan deze Overeenkomst ontlenen eveneens loyaal en te goeder trouw uit te oefenen.

ARTIKEL 2 Verplichtingen van de Partijen

2.1 Verplichtingen van Carcatcher
Carcatcher verbindt zich ertoe om op actieve wijze particulieren op te sporen die hun achterruit ter beschikking willen laten stellen voor het aanbrengen van reclame. Voorgaande verbintenis wordt in de regel beschouwd als een inspannings- en niet als een resultaatsverbintenis. Carcatcher zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal het opsporen van particulieren altijd naar beste inzicht en naar best vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat en/of een bepaald aantal te garanderen.
Wanneer een particulier uitdrukkelijk zijn/haar toestemming geeft om de achterruit te gebruiken voor het aanbrengen van reclame van de Adverterende Partner via het formulier op de website, verbindt Carcatcher zich er toe de Adverterende Partner hier tijdig van in kennis te stellen (hierna genoemd “het Voorstel”). Deze kennisgave gebeurt door middel van het overhandigen door Carcatcher van een lijst met potentiële particulieren aan de Adverterende Partner. Deze lijst zal in geen geval voor andere doeleinden gebruikt of doorgegeven worden door de Adverterende Partner, in het licht van de toepasselijke privacywetgeving.
Wanneer de Adverterende Partner vervolgens een wagen van een particulier selecteert, verbindt Carcatcher zich ertoe deze selectie tijdig ter kennis te brengen van de desbetreffende particulier (hierna genoemd “de Selectie”). Bij aanvaarding van de Selectie door de particulier gaat Carcatcher binnen een redelijke termijn over tot het ontwerpen, produceren en aanbrengen van de achterruitreclame (hierna genoemd “de Aanvaarding”). Gedurende de met de particulier en de Adverterende Partner overeengekomen termijn van reclamevoering (hierna genoemd “de Termijn”) zorgt Carcatcher voor de opvolging van de reclame. De communicatie tussen Carcatcher en Adverterende Partner hieromtrent zal telefonisch gebeuren of per email. Met de particulier wordt telefonisch, per email of per sms gecommuniceerd. Bij kennisgave van enige beschadiging aan de sticker door de particulier of door de Adverterende Partner of wanneer Carcatcher zelf een beschadiging vaststelt tijdens de opvolging, zal Carcatcher deze naar eigen inzicht herstellen of vervangen binnen een redelijke termijn na kennisname van de beschadiging. Wanneer de beschadiging evenwel te wijten is aan opzet of roekeloosheid van de particulier, zullen de kosten van vervanging voor rekening van de particulier komen.
Binnen 30 (dertig) dagen na afloop van de Termijn gaat Carcatcher over tot het verwijderen van de sticker alsook tot het ter beschikking stellen, via mail of in het verkooppunt, van de cadeaucheque, het kortingspercentage of de cash uitbetaling ter vergoeding van de particulier.
2.2 Verplichtingen van de Adverterende Partner
Met het oog op de succesvolle uitvoering van de Diensten, verbindt de Adverterende Partner zich ertoe alle redelijke medewerking en alle nodige bijstand te verlenen aan Carcatcher, onder meer inzake terbeschikkingstelling van de vereiste bedrijfsgegevens, logo’s, foto’s (zoals bepaald in artikel 7) en de nodige instructies met betrekking tot de te verlenen Diensten. Hij/zij verbindt er zich verder toe het Voorstel niet onredelijk te weigeren.
De Adverterende Partner verbindt zich er toe steeds binnen de 5 dagen na ontvangst van het Voorstel hieromtrent een reactie op schriftelijke wijze (door middel van brief of e-mail) aan Carcatcher te bezorgen, zodat Carcatcher in staat gesteld wordt de Selectie tijdig aan de particulier door te geven.
De betaling van de vergoeding alsook het ter beschikking stellen van de cadeaucheque, dan wel het kortingspercentage of de cash uitbetaling zal steeds tijdig plaatsvinden (conform artikel 3).

ARTIKEL 3 Tracking

3.1 Tussen Partijen kan overeengekomen worden dat een trackingsysteem zal worden geïnstalleerd in de wagen van de particulier, voor een duur die gekoppeld wordt aan de duur van de advertentieperiode. Carcatcher zal voor de installatie en de verwerking van de hieruit verkregen gegevens beroep doen op een derde partij.

3.2 Partijen erkennen dat, bij het verkrijgen van persoonsgegevens in het kader van onderhavige Overeenkomst en in het kader van de verwerking van persoonsgegevens, Partijen dienen beschouwd te worden als ‘(gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijken’ en de derde partij als ‘verwerker’.
Partijen verbinden er zich toe de nodige waarborgen en veiligheidsmaatregelen in acht te nemen, alsook in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens te handelen. In het bijzonder zal elk van de Partijen het nodige doen teneinde de privacy rechten van de particulieren als betrokkenen te garanderen en zal een dataverwerkingsovereenkomst met de derde partij als verwerker worden afgesloten.
De begrippen persoonsgegevens, gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en verwerker in dit artikel hebben dezelfde betekenis als aangegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
3.3 De kost voor dit trackingssysteem zal voldaan worden door de Adverterende Partner in overeenstemming met de modaliteiten bepaald in artikel 5.

ARTIKEL 4 Vergoeding

4.1 De Adverterende Partner is de particulier bij succesvolle ter beschikkingstelling van de achterruit een cadeaucheque, het kortingspercentage of de cash uitbetaling verschuldigd ter waarde van minstens vijftig euro (€ 50) per maand. Deze cadeaucheque, kortingspercentage of cash uitbetaling wordt aan de particulier ter beschikking gesteld.
4.2 De hierboven vermelden bedragen zijn steeds exclusief btw.

ARTIKEL 5 Betaling van de vergoeding

5.1 Facturatie van de vergoeding
Carcatcher zal een factuur richten aan de Adverterende Partner, met opgave van zijn afrekening van de Vergoeding, nadat alle door de Adverterende Partner gekozen wagens voorzien zijn van de sticker.
De cadeaucheque, het kortingspercentage of de cash uitbetaling zoals bepaald in artikel 4.2 is opeisbaar door Carcatcher 5 dagen voor afloop van de Termijn. Teneinde Carcatcher in staat te stellen de cadeaucheque, het kortingspercentage, of de cash uitbetaling tijdig ter beschikking te stellen aan de particulier.
5.2 Betaling
Alle facturen van Carcatcher aan de Adverterende Partner zijn steeds betaalbaar uiterlijk dertig (dertig) werkdagen na factuurdatum en dit door overschrijving op het rekeningnummer zoals aangegeven op de factuur.
5.3 Laattijdige betaling
Elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vanaf de vervaldag een interest opleveren van 1 % per maand, berekend op de openstaande hoofdsom, waarbij elke begonnen maand als een volledige zal worden beschouwd.
Elke factuur die geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft op haar vervaldag zal bovendien van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een conventioneel en forfaitair bepaald bedrag gelijk aan 10 % van de openstaande hoofdsom, dit onverminderd het recht op vergoeding van hogere schade, mits hiertoe het bewijs wordt geleverd.
In zoverre de Adverterende Partner (geheel of gedeeltelijk) in gebreke blijft om één of meer openstaande facturen van Carcatcher te voldoen, kan Carcatcher alle prestaties opschorten tot wanneer alle openstaande facturen integraal worden aangezuiverd.

ARTIKEL 6 Niet-exclusiviteit

Partijen aanvaarden dat er in hoofde van Carcatcher ten aanzien van de Adverterende Partner geen exclusiviteitsverplichting bestaat. Er wordt dan ook, voor zover als nodig, uitdrukkelijk aanvaard en erkend dat Carcatcher al evenzeer opdrachten van derden kan aanvaarden, zonder dat dit de correcte en loyale uitvoering van de voor de Adverterende Partner aanvaarde Diensten in het gedrang mag brengen.

ARTIKEL 7 Intellectuele eigendomsrechten

7.1 De Adverterende Partner verleent in het kader van onderliggende Overeenkomst, een niet-exclusief gebruiksrecht aan Carcatcher op haar logo, foto’s, etc., die deze laatste toestaat een achterruitreclame voor de Adverterende Partner te ontwerpen, te produceren, aan te brengen, te verwijderen en op te volgen alsook om Carcatcher in staat te stellen Particulieren aan te trekken via sociale media, radio, televisie en enige andere kanalen voor de duur van de Overeenkomst.
7.2 De Adverterende Partner garandeert hierbij dat zij rechthebbende is van alle intellectuele eigendomsrechten, van welke aard dan ook, met betrekking tot het logo en de beelden die zij verschaft voor het ontwerp van de achterruitreclame. Carcatcher is tot geen enkele onderzoeksplicht gehouden wat voormelde intellectuele eigendomsrechten betreft. Indien een derde enige vordering zou instellen tegen Carcatcher betreffende het gebruik/misbruik van intellectuele eindomsrechten in de achterruitreclame, verbindt de Adverterende Partner zich ertoe Carcatcher hiervoor te vrijwaren.

ARTIKEL 8 Aansprakelijkheid

8.1 Carcatcher staat in geen geval het gebruik toe van de reclameformule voor illegale of onwettige doeleinden, of gebruik die illegaal, lasterlijk, inbreuk maakt op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk is of een inbreuk maakt op iemands intellectuele eigendomsrechten (niet-limitatieve opsomming).
8.2 Het gebruik van de reclameformule verloopt op eigen risico van de Adverterende Partij.
8.3 Carcatcher garandeert dat de achterruitsticker voortdurend in perfecte staat aanwezig zal zijn op de achterruit van de particulier.
8.4 Bovendien is de aansprakelijkheid van Carcatcher beperkt tot het bedrag waartoe Carcatcher is verzekerd en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

ARTIKEL 9 Vrijwaring

9.1 Carcatcher is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies van inkomsten, verlies van winst, verlies van contracten of zakelijke relaties, verlies van reputatie of goodwill, verlies of beschadiging van informatie of gegevens, of enige andere schade veroorzaakt ten gevolge van het gebruik van de reclameformule.
9.2 De Adverterende Partner vrijwaart Carcatcher integraal en verbindt er zich toe Carcatcher schadeloos te stellen bij iedere vordering, klacht of procedure die door een derde jegens Carcatcher wordt ingesteld naar aanleiding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan personen of goederen ten gevolge van de niet-correcte of onzorgvuldige toepassing of gebruik van de reclameformule en het verlenen van een gebruiksrecht op intellectuele eigendomsrechten zoals vermeld in artikel 4.

ARTIKEL 10 Niet-concurrentiebeding

10.1 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Carcatcher, zal de Adverterende Partner in geen geval reclameformules ontwikkelen of laten ontwikkelen die concurreren met de innovatieve reclameformule zoals voorgesteld door Carcatcher, en dit voor de gehele duur van de Overeenkomst, dewelke aanvangt bij de ondertekening van de Overeenkomst alsook tot één (1) jaar na beëindiging van de Overeenkomst (voor welke reden dan ook). De Adverterende Partij verbindt zich ertoe onderhavige niet-concurrentieverplichting eveneens op te leggen aan haar vennoten en zaakvoerders. Carcatcher maakt zich sterk dat haar vennoten en zaakvoerders deze evenzeer zullen respecteren.
10.2 Bij niet-naleving van of bij het plegen van een inbreuk op voorgaande bepaling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 50.000 EUR per inbreuk, onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen zo deze som niet voldoende de schade vergoedt, zonder dat dit het recht om alle andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

ARTIKEL 11 Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een bepaalde duur en treedt in werking vanaf datum van ondertekening van de Overeenkomst.

ARTIKEL 12 Beëindiging van de Overeenkomst

12.1 Beëindiging in gemeen overleg
De Overeenkomst kan te allen tijde worden beëindigd in onderlinge overeenstemming tussen de Partijen.
12.2 Opzegging
Partijen kunnen te allen tijde de Overeenkomst van onbepaalde duur beëindigen middels het respecteren van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden, dewelke per aangetekend schrijven wordt betekend aan de wederpartij.
De opzeggingstermijn gaat in de derde (3e) kalenderdag volgend op de datum van het aangetekend schrijven.
12.3 Beëindiging wegens uitzonderlijke omstandigheden of ernstige tekortkoming
Onverminderd de overige bepalingen van de Overeenkomst, is elk van de Partijen gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde, zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van uitzonderlijke omstandigheden die elke verdere professionele samenwerking tussen Partijen onmogelijk maken, in geval van bedrog, grove of opzettelijke fout, of in geval van tekortkoming aan contractuele verplichtingen, wanneer deze inbreuk niet wordt gecorrigeerd na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling, waarin de nalatige Partij verzocht wordt de inbreuk te corrigeren of te beëindigen binnen een termijn van [tien (10)] werkdagen na verzending van de ingebrekestelling.
De Partijen zijn in het bijzonder (doch niet limitatief) gerechtigd de Overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien één van de volgende gebeurtenissen zich voordoet:
– indien de wederpartij de betalingen staakt, aangifte van faillissement doet, failliet verklaard wordt, een aanvang neemt met een vereffenings- of gelijkaardige procedure of een aanvang neemt met een procedure gerechtelijke reorganisatie;
– indien een aanzienlijk deel of het geheel van de activa van de wederpartij wordt verkocht;
Carcatcher is in het bijzonder gerechtigd om de Overeenkomst van rechtswege en met onmiddellijk effect te beëindigen indien de Adverterende Partner gedurende twee (2) weken in gebreke blijft om de Vergoeding zoals omschreven in artikel 7 overeenkomstig artikel 8 te vereffenen en dit niet wordt gecorrigeerd binnen een termijn van vijf (5) werkdagen na verzending van een ingebrekestelling door Carcatcher.
12.4 Beëindiging wegens overmacht
Wanneer Carcatcher wegens overmacht, ziekte of andere reden in de onmogelijkheid verkeert om de Overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid van uitvoering leidt, wordt de uitvoering van zijn verplichtingen tijdelijk opgeschort, met vermelding van de reden die de uitvoering van de Overeenkomst verhindert.
Carcatcher zal in dat geval geen enkele schadevergoeding verschuldigd zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Partij onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn/haar verplichtingen jegens de andere Partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn/haar verplichtingen in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was.
12.5 Gevolgen van de beëindiging
Onverminderd de toepassing van de overige bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de Partijen bij de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, alle hem/haar ter beschikking gestelde en alle door hem/haar gemaakte bestanden, documenten, nota’s, aantekeningen, diskettes, CD-roms of andere gegevensdragers, alsmede kopieën ervan, net als alle Vertrouwelijke Informatie (zoals gedefinieerd in Artikel 9.1), teruggeven aan de andere Partij.
Bij beëindiging van de overeenkomst zullen alle nog aangeplakte achterruitstickers zo snel als mogelijk verwijderd worden door Carcatcher.
– Wanneer de beëindiging plaatsvindt op grond van artikel 9.2 zal de opzeggende Partij instaan voor de kosten verbonden aan de verwijdering van de achterruitsticker;
– Wanneer de beëindiging plaatsvindt op grond van artikel 9.3 zal de nalatige Partij instaan voor de kosten verbonden aan de verwijdering van de achterruitsticker;
– In alle andere gevallen van beëindiging zal Carcatcher instaan voor kosten verbonden aan de verwijdering van de achterruitsticker.
De beëindiging (om welke reden dan ook) van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten die iedere Partij heeft verworven.

ARTIKEL 13 Confidentialiteitsverplichtingen

13.1 Als vertrouwelijke informatie wordt beschouwd alle informatie die tussen Partijen onderling wordt toevertrouwd onder of in verband met deze Overeenkomst, zowel schriftelijk als mondeling, en los van de vraag of deze informatie al dan niet uitdrukkelijk werd bestempeld als vertrouwelijke informatie (hierna genoemd “de Vertrouwelijke Informatie”).
13.2 Partijen verbinden zich er zowel tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, als na de beëindiging ervan, toe:
– om alle Vertrouwelijke Informatie naar beste vermogen vertrouwelijk te houden en niet mee te delen aan derden; en
– om de Vertrouwelijke Informatie niet te gebruiken voor enig ander doel dan de uitvoering van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst en dus niet te gebruiken voor eigen rekening of eigen activiteiten.
Het is Partijen wel toegestaan om de Vertrouwelijke Informatie mee te delen aan hun werknemers of aan de overheid, evenwel slechts in de mate dat deze bekendmaking noodzakelijk is met het oog op de verwezenlijking van de doelen van deze Overeenkomst of wanneer deze bekendmaking wordt opgelegd door de wet, door een overheidsorgaan of door een rechtbank. Partijen verzekeren hierbij naar best vermogen dat de persoon aan wie de Vertrouwelijke Informatie wordt bekend gemaakt deze informatie evenzeer vertrouwelijk zal behandelen en deze uitsluitend zal gebruiken voor het doel waarvoor de Vertrouwelijke Informatie werd bekend gemaakt.
13.3 Partijen zijn verantwoordelijk voor de naleving van deze geheimhoudingsverbintenis door al hun aangestelden en organen, en alle derden die in hun opdracht werken.
13.4 Bij de beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, of op eenvoudig verzoek van een Partij tijdens de duur van de Overeenkomst, zal de wederpartij alle Vertrouwelijke Informatie waarvan hij in het bezit is gekomen onmiddellijk overmaken aan de verzoekende Partij.
Partijen zijn niet gerechtigd enig afschrift of kopie van de Vertrouwelijke Informatie, onder welke vorm ook, te nemen of te behouden na de beëindiging van de Overeenkomst.

ARTIKEL 14 Slotbepalingen

14.1 Volledige overeenkomst
Deze Overeenkomst bevat de enige en volledige overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot de verbintenissen hierin vervat, en zij vervangt alle eventuele voorgaande afspraken of overeenkomsten dienaangaande tussen Partijen.
In het bijzonder zijn de algemene voorwaarden van de Partijen niet van toepassing op deze Overeenkomst.
14.2 Interpretatie van de Overeenkomst
Waar nodig zal (een bepaling van) deze Overeenkomst geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het toepasselijk recht, op die wijze dat (de bepaling van) de Overeenkomst geldig en afdwingbaar is.
14.3 Deelbaarheid van de Overeenkomst
De nietigheid van één van de artikelen van deze Overeenkomst, of een deel daarvan, tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst niet aan, noch van de Overeenkomst in haar geheel.
Hun afdwingbaarheid blijft onverminderd tot wat wettelijk toegelaten is.
In geval van ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van de Overeenkomst zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde deze te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetzelfde effect teweegbrengt als de ongeldige of onafdwingbare bepaling. Komen de Partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.
Evenzo zullen alle Partijen te goeder trouw onderhandelen teneinde een voor ieder aanvaardbare oplossing te vinden indien zich een situatie voordoet, die niet voorzien is in deze Overeenkomst.
14.4 Wijzigingen
Tenzij uitdrukkelijk anders voorzien in deze Overeenkomst, kunnen deze overeenkomst en de eventuele bijlagen slechts gewijzigd of aangevuld worden door middel van een schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers van alle Partijen.
14.5 Afstand van rechten
Geen enkele Partij bij deze Overeenkomst kan geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak uit de Overeenkomst of betreffende een wanprestatie van de andere Partij, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.
Indien een Partij bij toepassing van de vorige paragraaf afstand doet van rechten of aanspraken onder de Overeenkomst die hun oorzaak vinden in een gebreke blijven of andere wanprestatie van de andere Partij, kan deze afstand nooit worden geïnterpreteerd als een afstand van enig ander recht onder de Overeenkomst of betreffende een in gebreke blijven of andere wanprestatie van een andere Partij, zelfs indien beide gevallen grote overeenkomst vertonen.
14.6 Netting
Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Partijen automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Partijen steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door Partijen doorgevoerde schuldvergelijking.
14.7 Overdracht
De rechten en plichten die uit deze Overeenkomst voortvloeien, kunnen door de Partijen niet aan derden overgedragen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij.
14.8 Rechtsopvolgers
Deze Overeenkomst zal gevolgen hebben, zowel ten aanzien van de Partijen als ten aanzien van hun erfgena-men, vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en recht¬heb¬benden, ondeelbaar onder elkaar.
14.9 Kennisgeving
Behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, dienen alle mededelingen en kennisgevingen, vereist of toegelaten uit hoofde van huidige Overeenkomst en/of haar uitvoering, te gebeuren per aangetekend schrijven aan de adressen vermeld in de aanvang van deze Overeenkomst, of aan elk ander adres dat door één van de Partijen minstens één maand op voorhand schriftelijk is meegedeeld aan de andere Partijen per aangetekend schrijven.
Kennisgevingen zullen worden geacht te zijn gedaan drie (3) werkdagen na poststempel.

ARTIKEL 15 Toepasselijk recht & Bevoegde rechtbank

15.1 Deze Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.
15.2 Alle geschillen die eventueel tussen Partijen zouden kunnen rijzen over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze Overeenkomst, zullen zoveel mogelijk beslecht worden op minnelijke wijze.
Slagen Partijen er niet in een minnelijke oplossing te vinden, dan zal het hen vrij staan hun geschil voor te leggen aan de normaal bevoegde rechtbanken van de zetel van Carcatcher, die uitsluitend bevoegd zijn.